01/09/2017

Familiefiskedag ved Glenstrup Sø 9. september 2017


22/08/2017

Make-over af Glenstrup-Sø Læs mere her


21/05/2017

Kære alle!

Som I nok har opdaget så holder tidsplanen ikke helt.
Onsdag i sidste uge sad maskinen fast ude i tagrørsmassivet og det har givet anledning til forsinkelse og en lidt ændret strategi.
De kører nu med to maskiner for at holde hinanden.
Men ellers går det stille og roligt fremad. Entreprenøren virker yderst fornuftig og kompetent og har meget fokus på vandstanden.
Næste milepæl er når selve ålekisten skal hives op. Søren har lovet at varsko mig, så jeg kan varsko jer og Nordjyske, som gerne vil lave lidt presse.
Nordjyske har allerede lavet en fin artikel. Se den her. Måske I allerede har set den.
Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113710


 06/05/2017

Kære alle!

Vi havde et godt opstarts møde med entreprenøren og rådgiveren i tirsdags – og det er aftalt at vi begynder med at slå tagrør og graven rende i søhalsen i næste uge.
Entreprenøren forventer at hele næste uge vil gå med arbejdet i søhalsen. Han vil starte ude fra søen og arbejde sig ind mod ålekisten. Det er firmaet Anton Christensen som har opgaven og folkene der er involveret hedder Leif og Søren. Søren bliver manden bag rattet.
Ugen efter, altså uge 20, forventer Leif at de er nået til arbejdet omkring ålekisten og nedrivning af denne. Jeg formoder at evt. ting og sager fra huset er bragt i sikkerhed? Ellers er det ved at være på tide.
Entreprenøren har fået oplyst telefonnumre på jer, Elin, Claus, Jørgen og Ove, som direkte berørte lodsejere (Claus for fælles jorden).
Jeg holder jer selvfølge løbende orienteret.

Det bliver spændende!

Og velkommen til Jonna og Leo Mathiassen, som nu er med på mail-listen.

Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000


26/04/2017

Kære alle (følgegruppe, arbejdsgruppe og lodsejere).

Vi har været i dialog med NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) omkring placering af vedligeholdelsesansvaret i søhalsen.

Konklusionen er at kommunen, som tilsagnshaver og projektejer, tager ansvaret for passage gennem renden de første 5 år, hvorefter det så er lodsejernes ansvar – med mindre andet bestemmes inden da, i forbindelse med en regulativrevision.

Dette kommer sig af en pligt til at opretholde projektet som projekteret. Opretholdelsespligten er en del af tilsagnet og er gældende i 5 år fra projektet er afsluttet.

Jeg håber meget at det kan give jer lidt ro til en start, om ikke andet.
Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113710
mebra@mariagerfjord.dk


24/04/2017

Kære alle – følgegruppe, lodsejere, og arbejdsgruppen ’Østerkær Bæks Venner’

Til jeres orientering har vi netop arrangeret et fælles opstarts-møde med rådgiver og entreprenør ved søhalsen

                                        tirsdag den 2. maj.

Og så skal jeg beklage at mailen nedenfor ikke nåede ud til jer i følgegruppen i første omgang – i stedet fik Østerkær Bæks Venner den 2 gange.Vejret var ikke til droneoverflyvning i dag, pga. vindstød af stormstyrke, men hvis det er bedre i morgen formiddag, så kommer min kollega Søren og jeg et smut forbi.
Venlig hilsen
Mette Elisabeth Bramm
Biolog

Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113710
mebra@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk


Kære alle – følgegruppe, lodsejere, og arbejdsgruppen ’Østerkær Bæks Venner’

Klagefristen på projektet udløb i går og der er ikke indkommet nogle klager,
Det er så dejligt!
Jeg har informeret rådgiveren, som hurtigst muligt vil arrangere et opstarts-møde med entreprenøren.

Jeg vil selvfølge presse på for at vi kommer i gang hurtigst muligt.

I hører fra mig når der er nyt.
Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog


Natur og Miljø – Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113710


05/02/2017

Kære følgegruppe

Hvad er der sket siden sidst (juli 2016)

Projektet har været gået i stå (i hvert fald ud af til) siden efter sommerferien sidste år. Dette skyldes primært at der har været en løbende debat omkring den projekterede vandstand i Glenstrup Sø, som lodsejere langs Østerkær Bæk ønsker lavere end den i første omgang projekterede vandstand i kote 13.81 meter. Vi har derfor revurderet vandstanden og sænket den yderligere 5 cm, så den projekterede vandstand nu ligger i 13.76 m (års-middel). Fastsættelsen af vandstanden er en afvejning af hensynet til Natura2000 naturtyperne, primært rigkærene (en mosetype), og de å nære lodejers interesser.

Det er ikke muligt at vide hvordan afløbet, og dermed vandstanden, har været i søen for 900 år siden før munkene kom. Vi har dog en ide om, hvordan stemmet er blevet drevet i dambrugstid ud fra samtaler med lodsejere og dambrugsejer. Bunden på tærsklen mellem sø og vandløb bliver med projektet lavere end den er i dag. Dog bliver udløbet bredere end det er i dag så udsving i vandstanden bliver mindre end de ville have været, hvis man blot fjernede ålekiste og stem. Den projekterede løsningen (og bundkote) lægger sig således ret træt op af en løsning hvor man ’blot’ fjernede stem og ålekiste. Jernpladen, som bankes ned i søbunden på tærsklen, bliver usynlig, og er kun tænkt som en sikring i tilfælde af en ekstrem regnhændelse (kommunen er ansvarlig for at projektet holder). Der er ytret bekymring for om den projekterede vandstand er den rigtige. Dét er vores håb, at projektet indeholder den rigtige løsning, men der vil altid være en usikkerhed, hvorfor vi imødekommer lodsejerforeningens ønske om at evaluere på effekten efterfølgende. Det bemærkes, at ålekistehuset også fjernes på ønske fra ålekistelauget.

Den løbende dialog der har fundet sted henover efteråret omkring søvandstanden og Østerkær Bæk har resulteret i et par givtige møder mellem kommunen og en gruppe lodsejere op mod jul, samt det brede borgermøde den 9. januar, hvor vi orienterede om alt det der foregår omkring Glentrup Sø og Østerkær Bæk og ådal. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe som er tænkt som bindeled mellem lokalområdet og kommunen. Den offentlige høring af Glenstrup Sø-projektet blev endvidere åbent igen og forlænget 2 uger fra borgermødet.

 

Status og myndigheds-behandling

Der indkom ingen indsigelser i den forlængede høring efter borgermødet. Vi har derfor den seneste tid arbejdet på højtryk med myndigheds behandlingen af projektet, som kræver en §3 dispensation efter Naturbeskyttelsesolven, en vandløbsafgørelse efter Vandløbsloven, en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) efter Planloven og en konsekvensvurdering i forhold til EU-habitartdirektivet. Udkast til §3 dispensation er netop kommet i 2 ugers parts høring hos de direkte berørte lodsejere den 31. januar. Herefter meddeles de endelige afgørelser efter planen ultimo februar. Alle 3 afgørelser har 4 ugers klagefrist. Vi forventer derfor, at klagefristerne udløber omkring 1. april, hvorefter vi kan gå i gang med at realisere projektet. En forudsætning er dog at projektet ikke påklages. Men altså, nu rykker vi!

 

Parishøring er sendt til:

Byjord ved Glenstrup v. Helge Meineche

Jørgen Johnsen Hobro Aps

Søren Hedegaard, Glenstrup Søvej 16, 8990 Fårup

Ove Bisgaard, Holmgaardsvej 29, 8990 Fårup

 

Hele søhalsen kan opgraves

Der er ytret ønske om at diverse afgørelser rummer mulighed for at der opgraves flere tagrør end den rende som er projekteret og som er nødvendig for retableringen af faunapassagen. Vi har således både i §3 dispensationen og vandløbsafgørelsen givet mulighed for at det meste af søhalsen kan opgraves, på nær området nord for renden i den inderste del, se kort. Dette af hensyn til dyrelivet. Vedligeholdelse af renden fremadrettet påhviler som udgangspunkt lodsejerne. Det samme gælder resten af søhalsen såfremt denne også graves op (og efterfølgende skal vedligeholdes). Dog vil vi gerne være behjælpelig med at se på, om der kan søges eksterne midler, som kan dække udgiften til en engangsrydning af tagrør. Det skal ligeledes sikres at Jordforureningsloven overholdes.

Jeg vil meget gerne høre fra jer, om I ønsker at foretage en privat opgravning, og i så fald hvornår. Her tænker jeg selvfølgelig på om det er noget der skal tænkes ind i projektet for at udnytte at der er maskiner på stedet (givet at foreningen betaler sin del). Såfremt der skal søges eksterne midler, tænker jeg ikke at dette kan nås til 1. april, og en privat opgravning må derfor ske særskilt fra projektet.

 

Det blå område som kan opgraves rækker ud på den anden siden af broen ved Holmgård. Det grønne området, vil tagrørene blive delvist slået i forbindelse med projektet, men må ikke opgraves.

1234

Museum

Aalborgs historiske Museum vil overvåge projektet i de faser, hvor der graves. Dette for at sikre, at fund af arkæologisk værdi, sikres.

 

Vandstandslogger

Vandstandsmåleren i søen bibeholdes i evalueringsperioden så det er muligt at sammenligne med de foregående år.

 

Ophalingsplads ved Holmgård

Vi har forhåndgodkendt en simpel ophalingsplads ved Holmgård og det er aftalt med Claus at der fremsendes en ansøgning og at stedet afsættes i felten i fællesskab.

 

Information

Op mod opstart vil vi afholde opstarts møde med entreprenøren og konsulenten. Herefter vil vi kende til en nærmere tidsplan for anlægsfasen, og I vil selvfølgelig blive holdt løbende orienteret om tiltag, gener og tidsplan.

 

Forenings hjemmeside

Jeg ved, at I før har lagt disse statusmails op på foreningens hjemmeside. Og det er fint .-) Jeg vil dog bede jer medtage følgende:

 

Projektet finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet og Den Europæiske Union.

Læs mere på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Logoer af Miljø- og Fødevareministeriet og Den Europæiske Union.

 

Det var vist alt for nu!

Som sædvanlig er I meget velkomne til at ringe eller skrive til mig om alt.

Måske I også har behov for at vi mødes frem mod projektstart, i så fald siger I blot til.
Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog