Generalforsamling

posted in: 2018 | 0

Lodsejerforeningen Glenstrup Sø

Generalforsamling 15-3-2018 kl. 19,30 i .V. Tørslev forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

4.Valg til bestyrelsen og suppleant. (På valg er Claus Nielsen og Stella Andersen)

5.Valg af revisor og revisorsuppleant. (nuværende Torben Halkjær)

6.Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret)

7.Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden senest 14 dage før generalforsamlingen)

  1. eventuelt.

Efter generalforsamlingen får vi besøg af Kurator ved Randers Regnskov Ole Sommer Bach. (arbejder med genbank, truede plante arter m.m.)

Kontingent kr. 50,00 indbetales på kontonr. 9319 0002405334 (husk afsender)

___________________________________________________________________

De der for fremtiden ønsker indkaldelse til generalforsamling på mail bedes tilkendegive det på

stella@post12.tele.dk

.

Lodsejerforeningen er vært ved et lille traktement.

Lodsejerforeningen Glenstrup Sø

Print Friendly, PDF & Email