Sket siden sidst

posted in: 2017 | 0

Kære følgegruppe

Hvad er der sket siden sidst (juli 2016)

Projektet har været gået i stå (i hvert fald ud af til) siden efter sommerferien sidste år. Dette skyldes primært at der har været en løbende debat omkring den projekterede vandstand i Glenstrup Sø, som lodsejere langs Østerkær Bæk ønsker lavere end den i første omgang projekterede vandstand i kote 13.81 meter. Vi har derfor revurderet vandstanden og sænket den yderligere 5 cm, så den projekterede vandstand nu ligger i 13.76 m (års-middel). Fastsættelsen af vandstanden er en afvejning af hensynet til Natura2000 naturtyperne, primært rigkærene (en mosetype), og de å nære lodejers interesser.

Det er ikke muligt at vide hvordan afløbet, og dermed vandstanden, har været i søen for 900 år siden før munkene kom. Vi har dog en ide om, hvordan stemmet er blevet drevet i dambrugstid ud fra samtaler med lodsejere og dambrugsejer. Bunden på tærsklen mellem sø og vandløb bliver med projektet lavere end den er i dag. Dog bliver udløbet bredere end det er i dag så udsving i vandstanden bliver mindre end de ville have været, hvis man blot fjernede ålekiste og stem. Den projekterede løsningen (og bundkote) lægger sig således ret træt op af en løsning hvor man ’blot’ fjernede stem og ålekiste. Jernpladen, som bankes ned i søbunden på tærsklen, bliver usynlig, og er kun tænkt som en sikring i tilfælde af en ekstrem regnhændelse (kommunen er ansvarlig for at projektet holder). Der er ytret bekymring for om den projekterede vandstand er den rigtige. Dét er vores håb, at projektet indeholder den rigtige løsning, men der vil altid være en usikkerhed, hvorfor vi imødekommer lodsejerforeningens ønske om at evaluere på effekten efterfølgende. Det bemærkes, at ålekistehuset også fjernes på ønske fra ålekistelauget.

Den løbende dialog der har fundet sted henover efteråret omkring søvandstanden og Østerkær Bæk har resulteret i et par givtige møder mellem kommunen og en gruppe lodsejere op mod jul, samt det brede borgermøde den 9. januar, hvor vi orienterede om alt det der foregår omkring Glentrup Sø og Østerkær Bæk og ådal. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe som er tænkt som bindeled mellem lokalområdet og kommunen. Den offentlige høring af Glenstrup Sø-projektet blev endvidere åbent igen og forlænget 2 uger fra borgermødet.

Status og myndigheds-behandling

Der indkom ingen indsigelser i den forlængede høring efter borgermødet. Vi har derfor den seneste tid arbejdet på højtryk med myndigheds behandlingen af projektet, som kræver en §3 dispensation efter Naturbeskyttelsesolven, en vandløbsafgørelse efter Vandløbsloven, en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) efter Planloven og en konsekvensvurdering i forhold til EU-habitartdirektivet. Udkast til §3 dispensation er netop kommet i 2 ugers parts høring hos de direkte berørte lodsejere den 31. januar. Herefter meddeles de endelige afgørelser efter planen ultimo februar. Alle 3 afgørelser har 4 ugers klagefrist. Vi forventer derfor, at klagefristerne udløber omkring 1. april, hvorefter vi kan gå i gang med at realisere projektet. En forudsætning er dog at projektet ikke påklages. Men altså, nu rykker vi!

Parishøring er sendt til:

Byjord ved Glenstrup v. Helge Meineche

Jørgen Johnsen Hobro Aps

Søren Hedegaard, Glenstrup Søvej 16, 8990 Fårup

Ove Bisgaard, Holmgaardsvej 29, 8990 Fårup

Hele søhalsen kan opgraves

Der er ytret ønske om at diverse afgørelser rummer mulighed for at der opgraves flere tagrør end den rende som er projekteret og som er nødvendig for retableringen af faunapassagen. Vi har således både i §3 dispensationen og vandløbsafgørelsen givet mulighed for at det meste af søhalsen kan opgraves, på nær området nord for renden i den inderste del, se kort. Dette af hensyn til dyrelivet. Vedligeholdelse af renden fremadrettet påhviler som udgangspunkt lodsejerne. Det samme gælder resten af søhalsen såfremt denne også graves op (og efterfølgende skal vedligeholdes). Dog vil vi gerne være behjælpelig med at se på, om der kan søges eksterne midler, som kan dække udgiften til en engangsrydning af tagrør. Det skal ligeledes sikres at Jordforureningsloven overholdes.

Jeg vil meget gerne høre fra jer, om I ønsker at foretage en privat opgravning, og i så fald hvornår. Her tænker jeg selvfølgelig på om det er noget der skal tænkes ind i projektet for at udnytte at der er maskiner på stedet (givet at foreningen betaler sin del). Såfremt der skal søges eksterne midler, tænker jeg ikke at dette kan nås til 1. april, og en privat opgravning må derfor ske særskilt fra projektet.

 

Det blå område som kan opgraves rækker ud på den anden siden af broen ved Holmgård. Det grønne området, vil tagrørene blive delvist slået i forbindelse med projektet, men må ikke opgraves.

1234

Museum

Aalborgs historiske Museum vil overvåge projektet i de faser, hvor der graves. Dette for at sikre, at fund af arkæologisk værdi, sikres.

Vandstandslogger

Vandstandsmåleren i søen bibeholdes i evalueringsperioden så det er muligt at sammenligne med de foregående år.

Ophalingsplads ved Holmgård

Vi har forhåndgodkendt en simpel ophalingsplads ved Holmgård og det er aftalt med Claus at der fremsendes en ansøgning og at stedet afsættes i felten i fællesskab.

Information

Op mod opstart vil vi afholde opstarts møde med entreprenøren og konsulenten. Herefter vil vi kende til en nærmere tidsplan for anlægsfasen, og I vil selvfølgelig blive holdt løbende orienteret om tiltag, gener og tidsplan.

Forenings hjemmeside

Jeg ved, at I før har lagt disse statusmails op på foreningens hjemmeside. Og det er fint .-) Jeg vil dog bede jer medtage følgende:

Projektet finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet og Den Europæiske Union.

Læs mere på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Logoer af Miljø- og Fødevareministeriet og Den Europæiske Union.

Det var vist alt for nu!

Som sædvanlig er I meget velkomne til at ringe eller skrive til mig om alt.

Måske I også har behov for at vi mødes frem mod projektstart, i så fald siger I blot til.
Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm
Biolog

Print Friendly, PDF & Email